РАЗВОЈ КОМПЈУТЕРСКЕ КУЛТУРЕ СТУДЕНАТА – БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА

Authors

  • Тамара Прибишев Белеслин

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1601039P

Abstract

У последњим декадама XX века,
почиње да се поставља питање од-
носа компјутерске технологије и ви-
сокошколског образовања, истичући
све наглашенији проблем неслагања
између потреба на тржишту рада
које стоје пред будућим просветним
радницима, са једне стране, и начина
оспособљавања студената да кори-
сте технологије у свом послу у току
редовних студија, са друге. То пред
факултете који припремају будуће
просветне раднике, ставља изазов да
јасно препознају сигнале из спољњег
света, који је увелико измењен за-
хваљујући компјутерској технологији,
те одговоре на њих. Рад приказује
неке теоријске моделе увођења и ши-
рења компјутерске технологије у ви-
сокошколској настави, што може да
послужи као прогностички оквир раз-
воја компјутерске културе на факул-
тетима где се образују будући васпи-
тачи предшколске деце, укључујући
правац и степен (не)прихватања и
примењивање нових технологија у ви-
сокошколској настави.

Published

2017-02-01