ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У ФОРМИРАЊУ МЈЕРА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Authors

  • Миле Илић
  • Драженко Јоргић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1601053I

Abstract

У раду су расвјетљавани чиниоци,
садржаји и исходи грађанског образо-
вања и васпитања младих и одраслих
за активно учешће у формирању мје-
ра јавне политике. Након апострофи-
рања суштине мјере јавне политике,
први пут су идентификоване грађан-
ске компетенције (функционално по-
везана грађанска знања, вјештине,
способности и диспозиције) за креи-
рање, довођење на дневни ред и над-
гледање имплементације мјере јавне
политике. Детаљније су приказане
могућности подстицања и јачања
тих грађанских компетенција уче-
ника и студената у оквиру етапа и
сегмената експлоративно-истражи-
вачког и активизацијско-едукативног
Пројекта грађанин, почев од избора
актуелног проблема јавне полити-
ке у друштвеној заједници одређе-
ног нивоа, преко презентације резул-
тата истраживања тог проблема,
анализе његових алтернативних рје-
шења, предлагања друштвано нај-
прихватљивије мјере јавне политике,
до креирања и представљања акцио-
ног плана њеног усвајања и оствари-
вања, као и до процјене и самоевалуа-
ције оспособљености младих и одрас-
лих за активну партиципацију у фор-
мирању мјера јавне политике.

Published

2017-02-01