КВАЛИТЕТ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ НАСТАВЕ И СПОСОБНОСТ АПСТРАКТНОГ МИШЉЕЊА СТУДЕНАТА

Authors

  • Маргарета Скопљак
  • Ивана Зечевић
  • Милица Дробац

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1601081S

Abstract

У овом истраживању бавили смо
се питањем односа једне од способно-
сти апстрактног мишљења (синтеза
информација) и студентске перцеп-
ције квалитета универзитетске на-
ставе. У ту сврху примијенили смо
два инструмента. Први инструмент
(скала процјене) смо преузели, и носи
назив Студентска перцепција квали-
тета универзитетске наставе (пре-
вод оригинала: Perceptions of Science
Classes Survey) (Kardash and Wallace,
2001, према: Сузић 2005). Обухвата
пет фактора: педагошке страте-
гије, заинтересованост за поучавање,
заинтересованост студената за на-
ставу и перцепција компетенције, па-
сивно учење и оцјена и повратна спре-
га. Други инструмент је био тест у
облику три кратке приче за које су
студенти имали задатак да одговоре
о чему прича говори и да објасне свој
одговор.
Добијени подаци указују на по-
стојање статистички значајне по-
везаности између субскале Заинтере-
сованост за поучавање и скора на те-
сту за процјену способности синтезе
информација на нивоу апстрактне
мисли, што указује на израженије ап-
страктно мишљење студената. Тест
за процјену способности синтезе ин-
формација на нивоу апстрактне мис-
ли не корелира статистички значајно
са осталим субскалама Студентске
перцепције универзитетске наставе.

Published

2017-02-01