У СУСРЕТ ДЈЕТЕТУ НЕНАСИЛНОМ КОМУНИКАЦИЈОМ

Authors

  • Тања Станковић-Јанковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1601125S

Abstract

Указано је на значај ненасилне ко-
муникације коју је могуће подстица-
ти и развијати већ на предшколском
узрасту. Но, да би дјеца ненасилно
комуницирала предуслов је да и особе
из њиховог непосредног окружења не-
насилно комуницирају. Овај рад нуди
бројне конкретне примјере и конрет-
не ситуације како (не) треба комуни-
цирати, што је, заједно са радиони-
цом (види: Прилог), највећа његова
вриједност. На једном мјесту одгово-
рено је на питања: Које су вјештине и
компоненте ненасилне комуникације?
Које игре могу помоћи дјеци да ста-
ве под контролу ометајуће импулсе
(емоције)? Какве поруке могу умањи-
ти или јачати самопоуздање дјеце?
Каквим порукама обликујемо трајни
ментални став дјетета, а какве по-
руке су благослов за јачање развојног
менталног става?

Published

2017-02-01