ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАВАЊУ СЕДМЕ ЗИМСКЕ ШКОЛЕ ПЕДАГОГА И ДИРЕКТОРА

Authors

  • Драган Партало

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1601141P

Abstract

Седма Зимска школа педагога и ди-
ректора одржана је на Јахорини (хотел
Бистрица) у два циклуса, и то од 25.03.
до 27.03.2016. за педагоге и директоре
предшколских установа и основних
школа и од 07.04. до 09.04.2016. за пе-
дагоге и директоре средњих школа.
Тема седме Зимске школе била је
Даровита и талентована дјеца у ва-
спитно-образовном процесу. Зимска
школа за учеснике из основних школа
организована je заједно са Републич-
ким педагошким заводом, а за учесни-
ке из средњих школа суорганизатор је
поред Републичког педагошког завода
било и Удружење директора средњих
школа Републике Српске. У оба слу-
чаја подршку одржавању Зимске шко-
ле пружило је Министарство просвје-
те и културе Републике Српске што је
подразумијевало и активно учешће у
раду Зимске школе представника ми-
нистарства на челу са министром го-
сподином Даном Малешевићем. Зим-
ска школа за педагоге и директоре
средњих школа је поред теме из обла-
сти даровитости укључивала и друге
теме као што су вршњачко насиље и
савремене васпитно-образовне кон-
цепције у средњим школама.

Published

2017-02-01