РЕЦЕПЦИЈА ИНКЛУЗИВНЕ НАСТАВЕ

Authors

  • Љиљана Јерковић
  • Миле Илић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1702025J

Abstract

У друштвима у транзицији од то-
талитарног ка демократији (као што
је и наше) око двије деценије актуел-
на су друштвена и нормативно-прав-
на опредјељења, као и организацио-
но-педагошке концепције инклузивног
образовања у чијем центру је инклу-
зивна настава. У развијању и афир-
мацији такве наставе битна су науч-
на сазнања о томе у којој мјери данас
такву наставу истински прихватају
и реципирају учитељи, ученици и ро-
дитељи.
Послије терминолошких разгра-
ничења, експликације теоријских по-
лазишта и налаза тематски тан-
гентних претходних испитивања,
рад садржи анализиране резултате
цјеловитијег емпиријског истражи-
вања рецепције инклузивне наставе
на узорку у коме је 708 испитаника
(143 учитеља, 338 ученика петог раз-
реда и 227 родитеља) на подручју ре-
гије Бања Лука. Установљено је да су
учитељи и ученици на нивоу умјерене,
а родитељи благо позитивне рецеп-
ције инклузивне наставе. То указује на
потребе даљих систематски органи-
зованих активности јачања њиховe
свијести о вриједностима инклузивне
наставе, унапређивања такве наста-
ве и цјелокупног васпитно-образовног
процеса, што је истакнуто у закључ-
ном поглављу овог рада.

Published

2019-04-11