МОДУЛАРНИ ПРИСТУП У ИЗРАДИ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Authors

  • Драго Бранковић
  • Дане Малешевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1702041B

Abstract

Модул je логички заокружена цје-
лина функционално и тематски по-
везаних програмских садржаја и об-
лика рада, који садржи исходе учења
и критеријуме за њихово испитивање
и оцјењивање. Модул обухвата један
или више предмета, а дио је програма
за стицање квалификације. Основни
циљ модуларне наставе је развијање
ученичких компетенција за цјеложи-
вотно учење. Овај рад је настао као
резултат теоријског и емпиријског
истраживања сложеног приступа у
изради наставног плана и програма у
средњем стручном образовању и ва-
спитању заснованог на модуларној
методологији. Од школске 2004/2005.
гoдинe у свим средњим стручним шко-
лама у Републици Српској прешло се
на модуларни наставни план и про-
грам за све наставне предмете у 13
струка и 100 занимања који се и данас
примјењује. У раду су, поред осталог,
представљена основна схватања ди-
зајнирања модула, њиховог развоја,
те указано на предности модуларног
приступа израде наставног плана и
програма у средњем стручном образо-
вању. Модуларни приступ изради на-
ставног плана и програма је почетна
али и веома битна компонента моду-
ларног система наставе. У средњем
стручном образовању модул је више
дизајниран као временска одредница,
односно поред назива модула за од-
ређени наставни предмет, наведен
је и број наставних часова утврђен
за реализацију тог модула. У раду је
представљена и евалуација примјене
модуларних наставних планова и про-
грама на примјеру струке машинство
и обрада метала.

Published

2019-04-11