SHVATANJA VOJISLAVA BAKIĆA O PORODIČNOM VASPITANJU

Authors

  • Vesna Kovačević

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1702073K

Abstract

Najvažniji faktor u vaspitanju djece je
porodica. Porodica za dijete predstavlja
čitav svijet u kojoj ono stiče prva znanja,
zadovoljava svoje primarne i sekundarne
potrebe, razvija sposobnosti, usvaja
stavove i vrijednosti i formira navike
koje će ga pratiti tokom cijelog života.
U porodici se postavljaju temelji strukture
ličnosti pri čemu vaspitno-obrazovne
uticaje koji se ostvaruju u porodici kasnije
ne može da nadoknadi niti jedna
institucija.
O porodici kao najznačnijem faktoru
razvoja djeteta govorili su brojni
istaknuti mislioci i pedagozi. Jedan od
njih je Vojislav Bakić. Uvidio je potrebu
i značaj vaspitanja u porodici. Porodič-
no vaspitanje je smatrao prvim vaspitanjem.
Ono je temelj kako školskom tako
i društvenom vaspitanju. Porodično vaspitanje
u primarnoj grupi ostvaruju roditelji
kao prvi vaspitači koji su najodgovorniji
za cjelokupan psihofizički razvoj
djeteta.
Cilj rada je da se ukaže na shvatanja
Vojislava Bakića o porodičnom vaspitanju.
Autor u radu daje osvrt na ideje, mišljenja,
stavove i poglede koje je Vojislav
Bakić imao o porodičnom vaspitanju.

 

Published

2019-04-11