АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА У ИНКЛУЗИВНОМ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Authors

  • Гордана Дукић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1702087D

Abstract

Инклузивни васпитно-образовни
рад подстиче цјеловит и хармони-
чан интелектуални, морални, физич-
ки, емоционални и социјални развој
ученика. Дјелује у смјеру социјалне
прихваћености и подршке, ране пре-
венције и рехабилитације, индивидуа-
лизације, функционалног развоја спо-
собности, те стимулације и компен-
зације. При том се сваки ученик без
обзира на разлике, примјећује, прихва-
та и уважава онакав какав јесте. За
максималан развој личних потенција-
ла сваког ученика, а посебно ученика
са сметњама у развоју потребна је
додатна подршка, која се поред флек-
сибилних наставних планова и про-
грама, огледа и у примјени асистив-
не технологије. Адекватно одабрана
и коришћена асистивна технологија
може снажно да утиче на ученике са
сметњама у развоју, доприносећи њи-
ховом учењу, самосталности, само-
поуздању и квалитету живота. При
том се мијења и улога наставника,
који уз флексибилне програме и аси-
стивну технологију прилагођава про-
цес ученику, како би ученик постигао
очекиване исходе учења и максимал-
но развио свој потенцијал. Наведена
разматрања упућују на закључак да
примјена асистивне технологије у ва-
спитно-образовном раду може ути-
цати на стварање инклузивне култу-
ре, политике и праксе у основној шко-
ли.

Published

2019-04-11