УЧЕЊЕ У УОБИЧАЈЕНОМ И ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

Authors

  • Немања Д. Вукановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1702099V

Abstract

Ослањајући се на научнотеоријске
студије, у раду су приказане специ-
фичности учења у уобичајеном и ди-
гиталном окружењу са употребом
различитих образовних софтвера.
Компаративним приказом апостро-
фиране су специфичности учења у
поменутим условима кроз неколико
категорија: комуникација лице у лице,
друштвена интеракција, осјећај си-
гурности, структура ученика, мо-
тивисаност за рад, понављање са-
држаја и доступност информација,
процјењивање и оцјењивање.

Published

2019-04-11