ТЕОРИЈСКА ЗАСНОВАНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Authors

  • Драго Бранковић
  • Драгана Цветковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1701019B

Abstract

Професионална оријентација у
условима глобализације и брзог раз-
воја информатичко-комуникационих
технологија има нови персонални и
друштвени значај. У педагогији нису
конституисане и развијане посебне
теорије професионалне оријента-
ције. Критичка анализа педагошких
и психолошких схватања већег броја
педагошких проблема омогућава те-
оријско заснивање професионалне
оријентације као специфичних пе-
дагошких и друштвених процеса. У
овом раду презентована су теоријска
изворишта професионалне оријента-
ције која се налазе у концепцијама и
теоријама избора занимања, вријед-
носним оријентацијама, задовољству
животом, професионалним интере-
совањима, преференцијама за избор
занимања, професионалном информи-
сању и професионалним савјетовањи-
ма. У наведеним теоријским изворима
идентификовано је више комплемен-
тарних схватања, која, синтетички
посматрано, омогућавају сагледа-
вање и утврђивање нових функција и
процеса професионалне оријентације.

Published

2019-04-11