ПЕРЦЕПЦИЈА ЛИЈЕПОГ КОД УЧЕНИКА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

Authors

  • Марко Попадић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1701037P

Abstract

Рад се бави анализом перцепције
лијепог код ученика у настави ликов-
не културе. Узорком су обухваћена 203
ученика средњих школа, који имају
предмет ликовна култура. Прво је
провјерена латентна структура но-
воконструисаног инструмента чија је
теоријска подлога Огњеновићева те-
орија естетског одлучивања са три
когнитивна модула и теорије естет-
ске еволуције. Три димензије естетске
процјене су склад (Х), украшеност (Р)
и смисаона дубина (Д). Метријске ка-
рактеристике инструмента су задо-
вољавајуће. Анализирајући све слике и
скале, може се закључити да је најви-
ше присутна димензија дистантност
или смисаона дубина, која подразу-
мијева највиши ниво одлучивања, а
што је у складу са претходним истра-
живањима јер се показало да испита-
ници млађег узраста доносе одлуке Х
нивоа, дјеца средњег узраста доносе
одлуке са Р нивоа и најстарија са Д
нивоа одлучивања. Испитаници који
су учествовали у нашем истражи-
вању припадају трећој скупини која је
у претходним истраживањима бира-
ла Д ниво одлуке.

Published

2019-04-11