ПАРТНЕРСТВО ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ

Authors

  • Нина Нинковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1701063N

Abstract

Комплексно питање односа поро-
дице и школе у раду се сагледава са
становишта развијања партнерскe
сарадње и укључивања родитеља у рад
школе. Ријеч је о питању од посебног
значаја за васпитање и образовање
које је фокусирала и школска пракса.
С обзиром да је сарадња с породи-
цом незаобилазан сегмент рада сва-
ког наставника, неопходно је конти-
нуирано развијање комуникацијских и
других вјештина како би се поменута
сарадња унаприједила и како би од-
ражавала штo више елемената пар-
тнерске сарадње. Промијењена улога
школе и положаја дјетета у њој ус-
ловљавају и промјену односа школе и
породице, те неопходност укључи-
вања родитеља у рад школе. Када се
родитељи укључе у рад школе свога
дјетета долази до формирања једног
новог партнерства. Уколико желимо
да оно буде успјешно, потребно је да
га заснивамо/темељимо на иденти-
фиковању међусобних очекивања, као
и дефинисању заједничких интереса и
циљева, подручја заједничког учешћа и
рада, као и да га градимо развијањем
квалитета међусобних односа кроз
изградњу повјерења, разумијевања и
узајамне подршке.

Published

2019-04-11