СИСТЕМ НАЗИВА ЗА БОЈЕ У ДЈЕЛИМА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА

Authors

  • Биљана Бабић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1701099B

Abstract

Боје представљају изазов за ис-
траживање у различитим научним
дисциплинама па тако и у лингвисти-
ци. Интересовање за боје сеже у дале-
ку прошлост што доказују теоријски
записи о бојама који потичу из антич-
ког периода. Међутим, тек у другој
половини XIX вијека настају озбиљ-
нији радови с подручја назива за боје.
Антологијски рад Брента Берлина и
Пола Кеја „Basic Color Terms” (1969)
дао је нови замах истраживању на
овом пољу, а код нас је лингвистичко
интересовање за боје нарочито било
наглашено у посљедњој деценији про-
шлог вијека, но актуелно је и данас.
Заступљени су радови који се односе
на стандардни језик, на дијалекатске
варијанте као и радови дијахронијског
карактера, прије свега на корпусу на-
родне лирике и епике али и у Вуковом
рјечнику. У овом раду реконструисали
смо систем назива за боје у књижев-
ним дјелима Доситеја Обрадовића
као прилог реконструкцији система
назива за боје у предвуковској епохи.
Дакле, освијетљене су врсте ријечи
за означавање боја на корпусу најзна-
чајнијих књижевних дјела Доситеја
Обрадовића (Живот и прикљученија,
Писмо Харалампију, Савјети здравога
разума, Басне, Мезимац).

Published

2019-04-11