ШКОЛСКИ ПРОСТОР У ФУНКЦИЈИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И УНАПРЕЂИВАЊА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Authors

  • Славиша Јењић
  • Желимир Драгић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1701113J

Abstract

У разредно-предметном систему
наставе фаворизује се учионица као
простор у којем се реализује наста-
ва. Међутим, простор за наставу
треба да је детерминисан настав-
ним садржајима и специфичностима
наставног предмета. Наставу при-
роде и друштва, због комплексних и
специфичних садржаја које обрађује,
треба реализовати у учионици, али и
у другим просторима који се налазе у
школи и њеном окружењу. Стога ау-
тори у овом раду приказују и описују
различите школске просторе, ана-
лизирају њихов значај и функционал-
ну повезаност са наставом природе
и друштва. Постојање различитих
(специфичних) простора школе омо-
гућује да процес сазнавања ученика
о природи и друштву буде заснован
на непосредном посматрању извор-
не стварности. Акценат у раду је
стављен на учионицу, школску зави-
чајну збирку, школски саобраћајни
полигон, школско двориште, живи
кутак и школски врт. У раду се ови
простори повезују са наставним једи-
ницама које се у њима могу успјешно
реализовати.

Published

2019-04-11