ИСТОРИЈА НАЦИОНАЛНЕ ПЕДАГОГИЈЕ

Authors

  • Далиборка Шкипина

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1701147S

Abstract

Научна монографија, Историја
националне педагогије (Васпитање и
педагогија у Срба до краја 20. вије-
ка) проф. др Мила Ђ. Илића и проф.
др Татјане В. Михајловић је цјелови-
то и оригинално дјело, које је свака-
ко резултат вишегодишњег научног и
образовног рада аутора. Аутори хро-
нолошким редом и на један јасан и
надасве научно утемељен начин нас
упознају са аспектима настанка, раз-
воја и афирмације историје нацио-
налне педагогије код Срба. Аутори су
издвојили, представили и студиозно
анализирали више карактеристичних
раздобља. Дјело, својим обимом, на-
учном и педагошком утемељеношћу,
дидактичко-методичком разрадом,
теоријском вриједношћу и стручном
апликативношћу, представља значајан
допринос унапређивању научних
сазнања и васпитно-образовне праксе.
До сад смо имали прилику, углавном,
да читамо чланке и радове о поједи-
ним парцијалним проблемима нацио-
налне историје педагогије, док цјело-
витијих дјела у виду научних моно-
графија и универзитетских уџбеника
о историји националне педагогије код
Срба скоро и да нема. Цјеловитост ове
монографије огледа се управо у њеној
структури и садржају. Структурисана
је у дванаест дијелова који су нуме-
рисани и сваки од њих има своје на-
слове и поднаслове. Аутори су дали
предговор и увод књиге гдје су украт-
ко образложили њен садржај и значај.
Књига садржи 490 страна, а издавач је
Филозофски факултет Универзитета у
Бањој Луци. Рецензенти су академик
проф. др Драго Бранковић и проф. др
Бисера Јевтић.

Published

2019-04-11