РЕСУРСИ УНАПРЕЂЕЊА АКАДЕМСКЕ ОТПОРНОСТИ МЛАДИХ

Authors

  • Аземина Дурмић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1801027D

Abstract

Концепт отпорности дио је ис-
траживачких и прагматичних на-
стојања превенцијске науке, а од-
носи се на пропитивање позитивне
адаптације и успјешног функциони-
сања упркос ризицима и неповољним
околностима. Академска отпорност
тако представља специфични облик
отпорности који се односи на по-
стизање академског успјеха упркос
изложености ризицима (Borman &
Overman, 2004). Ово истраживање је
имало за циљ да опише ресурсе уна-
пређења академске отпорности пу-
тем квалитативног истраживачког
приступа. Истраживање је обавље-
но преко фокус групе са девет младих
просјечне доби од 20 година. Подаци
су транскрибовани и обрађени путем
тематске анализе података (Braun &
Clarke, 2006). Идентификоване теме
показују да су ресурси унапређења
академске отпорности младих дио
ресурсног модела који препознаје два
важна облика. Први је свијест о ризи-
ку и рационалан приступ ризику, док
је други проактиван приступ прева-
зилажењу ризика. Ова проактивност
је препозната кроз активирање вла-
ститих снага и способности, ослоње-
ност на подршку значајних других и
примјену релаксирајућих активности.

Published

2019-04-12