КОНСТРУКЦИЈА И МЈЕРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНСТРУМЕНТА ЗА МЈЕРЕЊЕ РОДИТЕЉСКИХ ЗАХТЈЕВА И ПОДРШКЕ

Authors

  • Златко Павловић
  • Ранка Перућица

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1801045P

Abstract

Варијабле које се односе на ка-
рактеристике породице и породичне
климе редовно су повезене са бројним
показатељима дјечијег развоја и по-
нашања. Због тога су те варијабле
често предмет интересовања ис-
траживача којима је важно да на
располагању имају одговарајуће ин-
струменте за њихово мјерење. Такав
инструмент је инвентар за мјерење
нивоа захтјева које родитељи по-
стављају пред дјецу и степена под-
ршке коју им пружају, а који је описан
у овом тексту. Описана је конструк-
ција инвентара и његове метријске
карактеристике, а на крају су истра-
живачима, који би могли бити заин-
тересовани да га користе у својим ис-
траживањима, дате и неке препору-
ке за његову примјену.

Published

2019-04-12