УЧЕЊЕ И ЕМОЦИЈЕ УЧЕНИКА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

Authors

  • Немања Вукановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1801059V

Abstract

У савременом друштву какво је
и наше већ двије деценије актуелна
су друштвена и нормативно-правна
опредјељења када је ријеч о дигита-
лизацији процеса учења. Развојни пут
дигитализације процеса учења, од
приједлога до афирмације, захтијева
научна сазнања о томе у којој мјери
такво учење истински прихватају
ученици, учитељи и родитељи.
Експлицирајући релевантна тео-
ријска полазишта, рад садржи ана-
лизиране резултате емпиријског ис-
траживања учења и емоција ученика
у дигиталном окружењу на узорку од
116 ученика осмог и деветог разреда
са подручја Бањалуке и Приједора.
Установљено је да не постоје стати-
стички значајне разлике у процјенама
ученика према полу и општем школ-
ском успјеху, док је пронађена мини-
мална статистички значајна повеза-
ност између времена ког ученици про-
веду радећи за рачунаром и њихових
процјена.

Published

2019-04-12