ФАКТОРИ ЕКОЛОШКОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Authors

  • Бране Микановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1801077M

Abstract

Еколошко васпитање у савременим
васпитно-образовним установама
све више добија на значају, али се у об-
разовним политикама на нашим про-
сторима још увијек не осјећа довољна
посвећеност овом педагошком и све
израженијем друштвеном проблему.
Циљеви, задаци и исходи еколошког
васпитања највише се очитују у еко-
лошком понашању и дјеловању сваког
појединца. Процес усвајања знања из
екологије, развоја еколошких увјерења
и ставова и испољавање еколошког
понашања и дјеловања одвија се под
утицајем различитих фактора.
Циљ истраживања је иденти-
фикација ставова ученика основне
школе о факторима еколошког вас-
питања. На пригодном узорку од 129
ученика петог и деветог разреда ос-
новне школе примијењен је скалер
СПФЕВ – Скала процјене фактора
еколошког васпитања (α=0,93). Ста-
вови ученика о факторима еколошког
васпитања поређени су у односу на
пол, разред и школски успјех.
Резултати истраживања показују
да се ставови ученика о улози школе,
породице, вршњака, средстава ин-
формисања и самоактивности крећу
од неутралних ка благо позитивним
ставовима. Истраживањем је ут-
врђено да не постоји статистички
значајна разлика између ставова уче-
ника о факторима еколошког васпи-
тања у односу на пол, док у односу
на разред постоји статистички зна-
чајна разлика на нивоу 0,01 и у односу
на школски успјех на нивоу 0,05. Фак-
тори еколошког васпитања детерми-
нишу еколошку свијест ученика која
битно утиче на њихово еколошко по-
нашање и дјеловање.

Published

2019-04-12