ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР MALLEUS СА СТАНОВИШТА НАСТАВЕ СОЛФЕЂА

Authors

  • Саша Павловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1801095P

Abstract

Развој образовних софтвера отво-
рио је могућ ност њихове имплемен-
тације у наставу музичке писмено-
сти. У складу са тим, основ ни циље-
ви и задаци истраживања у оквиру
овог рада били су усмерени ка прона-
лажењу начина и могућности при-
мене апликације Malleus у настави
музичке писмености која се одвија
према Комбинованоj функционал-
ној методи Зориславе М. Васиљевић.
Кроз квалита тивно и квантитатив-
но истраживање извршена је анали
за и евалуа ција репрезентативног
узорка софтвера за развој музичког
слуха, теориј ских знања и вештина.
Добијени резултати указали су на
то да модули образовног софтвера
Malleus могу да се примењују у про-
цесу музичког описмењавања, те да
могу допринети побољшању квалите-
та и модернизацији наставе музичке
пи сме ности на домаћем педагошком
простору. Такође, тестирањем је ут-
врђено да софтвер обухвата само рад
на интонацији и да се степен његове
применљивости разликује од дисци-
плине до дисциплине. У оквиру зав-
ршних разматрања овај рад указује
на то да би будућа имплементација
информационокомуникационих
тех-
нологија у традиционалну наставу
резул тирала новим моделом модерне
наставе солфеђа, у коме би образовни
софтвери требало да постану њена
техничка база.

Published

2019-04-12