ДЕТЕРМИНАНТЕ ИЗБОРА МОРАЛНИХ УЗОРА УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Authors

  • Драго Бранковић
  • Ружица Пандуревић-Стојић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1802007B

Abstract

Избор моралних узора спада у те-
оријско-методолошке проблеме који
још увијек нису теоријски осмишље-
ни и емпиријски истражени. У сфери
теорије нису прецизније дефинисани
основни појмови а у литератури су
присутна различита семантичка ту-
мачења тих појмова. То се посебно
односи на моралне примјере, морал-
не узоре и моралне идеале. У мето-
долошкој литератури мало је радова
о идентификацији моралних узора,
њихових особина и повезаности мо-
ралних узора са особинама личности
и специфичностима социјално-кул-
турних средина. Приказ једног броја
теоријских проблема и резултата
емпиријског истраживања детерми-
нанти избора моралних узора учени-
ка основношколског узраста чине са-
држај овог рада. У теоријском дијелу
разматран је проблем суптилности
процеса формирања моралних узора.
У дијелу емпиријског истраживања
статистички су представљени на-
лази о детерминантама избора мо-
ралних узора (пол, узраст, школски
успјех, брачно стање родитеља, за-
посленост родитеља, мјесто стано-
вања).

Published

2019-04-12