МИСАОНИ ПРОЦЕСИ И РАЗВОЈ РАНЕ ПИСМЕНОСТИ

Authors

  • Марија Вукобрадовић
  • Јасмина Милинковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1802121V

Abstract

Овај рад има за циљ да пружи до-
принос разумевању утицаја предшкол-
ског искуства на развој ране писмено-
сти. Предмет истраживања су ак-
тивности петогодишњака у вртићу
које воде активацији и примени разли-
читих логичко-математичких мисао-
них процеса који представљају значај-
не детерминанте за развој вербалног
расуђивања, визуелно-просторне пер-
цепције, визуелног памћења, пажње,
способности анализе и синтезе и
способност графичке симболизације
(бележења и тумачења симбола, пој-
мова и порука). За потребе истражи-
вања одабран је намеран узорак 27
петогодишњака и васпитач са више-
годишњим искуством. Метода емпи-
ријског истраживања је дескриптив-
на, а корпус истраживања чине анег-
дотске белешке чек листе и упитник.
Добијени подаци показују начине на
које интегрисане активности стиму-
лишу активирање мисаоних процеса
утичући на развој ране писмености.
Резултати указују на могућност но-
вог приступа развијању ране писме-
ности кроз интегрисане активности.

Published

2019-04-12