УЏБЕНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЛЕКСИЧКО- СЕМАНТИЧКО БОГАЋЕЊЕ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Authors

  • Желимир Драгић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1802139D

Abstract

Говор је битан чинилац у развоју и
социјализацији личности, а од вjеш-
тине говорења зависи и успjех у ко-
муникацији. Истраживања Пијажеа,
Виготског и Рубинштајна су показа-
ла да језичке способности значајно
утичу на развој логичког мишљења.
Пошто живимо у времену у којем нас
обасипа „море“ информација, нео-
пходно је да учимо одвојити битно
од небитног и истину од неистине, а
да притом његујемо правилан однос
према језику и култури ријечи. Позна-
вање осјетљивости матерњег језика
је значајна детерминанта у животу
човјека. Због тога га требамо њего-
вати и богатити, и не дозволити да
он, посредством различитих факто-
ра, буде на било који начин угрожен.
У овом раду су анализирани акту-
елни уџбеници српског језика са аспек-
та подршке развоју лексичко-семан-
тичких компетенција ученика млађег
школског узраста, односно језичког
богаћења ученика. Резултати ове
теоријске анализе могу да укажу на
потребе и могућности даљих испи-
тивања у вези са овом проблемати-
ком, израду свеобухватнијих језич-
ких уџбеника и чешћих практичних
организовања лексичко-семантичких
вјежбања у настави српског језика на
млађем школском узрасту.

Published

2019-04-12