EFEKAT NOVOG MODELA DOPUNSKIH VJEŽBI IZ ATLETIKE NA TRANSFORMACIJU AGILNOSTI I BRZINE

Authors

  • Danijel Dujaković

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1901025D

Abstract

Predmet ovog rada je bio upućen
na analizu sadržaja novog modela
dopunskih vježbi iz atletike i na tumačenja
motoričkih sposobnosti
agilnosti i brzine kod mlađeg školskog
uzrasta. Cilj ovog istraživanja
je bio utvrđivanje promjena kod motoričkih
sposobnosti brzine i agilnosti
učenika mlađeg školskog uzrasta
(11-14 godina), nakon primjene novog
modela dopunskih vježbi iz atletike
u trajanju od deset nedjelja nastavnog
(trenažnog) procesa.
Na uzorku od 43 učenika JU Osnovne
škole ,,Drinić” Petrovac podijeljene
u dvije paralelne pedagoške
grupe: eksperimentalnu (22 učenika)
i kontrolnu (21 učenik). Eksperimentalna
grupa je provodila novi
model dopunskih vježbi iz atletike, a
kontrolna grupa je pohađala redovne
časove fizičkog vaspitanja iz atletike.
Za procjenu motoričkih sposobnosti
koristili su se sljedeći testovi:
čunasto trčanje 10x5 metara i sprint
iz visokog starta 20 metara. Na osnovu
obrade i analize rezultata pokazalo
se da je novi program dopunskih
vježbi iz atletike imao statistički
značajno veći uticaj na rezultate u
odnosu na kontrolnu grupu koja je
primjenjivala redovnu nastavu fizičkog
vaspitanja. Tako da se ovaj novi
model dopunskih vježbi iz atletike
može praktično primjenjivati u nastavi
fizičkog vaspitanja.

Published

2020-06-02