ЕМОЦИЈЕ УЧЕНИКА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

Authors

  • Тања Станковић-Јанковић
  • Весна Гојковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1501005S

Abstract

Намјера аутора је била истицање
значаја емоција у настави ликовне
културе. Пошло се од сазнања до којих
су дошли бројни психолози, педагози
и други истраживачи на пољу проу-
чавања односа између емоција и наставе/
учења, као и емоција у настави
ликовне културе. Циљ истраживања
је утврђивање односа између емоција
ученика у настави ликовне културе и
а) пола, б) узраста, те в) успјеха уче-
ника. Истраживањем је обухваћено
320 ученика три бањалучке основне
школе. За потребе истраживања ко-
риштен је адаптирани инструмент
назван Скала позитивних и негатив-
них осјећања у настави ликовне кул-
туре. Утврђено је да постоји значај-
на разлика између дјечака и дјевојчица
у интензитету њихових позитивних и
негативних емоција. Показало се да,
у зависности од узраста, долази до
промјене у интензитету позитивних,
али и негативних емоција. На крају,
утврђено је да постоје статистич-
ки значајне корелације између успјеха
ученика и њихових емоција.

Published

2020-01-28