БРОЈАЛИЦЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ГОВОРА И ГОВОРНОГ ИЗРАЖАВАЊА

Authors

  • Светозар Милијевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1501037M

Abstract

У предшколским и основношкол-
ским активностима оспособљавамо
дјецу и ученике да усмено квалитет-
но, лијепо и прецизно изложе своје
мисли и стечена знања. Говор као ус-
мено казивање у доброј мјери показује
какво је схватање, разумијевање и
закључивање дјетета и ученика. То
се процјењује јасноћом и логиком го-
вора, прецизношћу и љепотом израза,
течношћу и брзином излагања, бо-
гатством, разноврсношћу и правил-
ним именовањем одређених појмова.
Зато говор треба стално његовати у
свим васпитно-образовним подручји-
ма и на свим степенима образовања.
То се чини у свим слободним и усмје-
реним активностима, центрима за
учење, те свим наставним
предме-
тима и кроз све наставне ситуације.
Aко дијете или ученик говори
разум-
но, разложно, природно, јасно, лијепо,
полетно, са одређеним темпом, ин-
тонацијом, ритмом, наглашавањем,
то је, у првом реду, заслуга планског
и систематског рада васпитача и до-
бро вођене основношколске наставе.
Нема сумње да су бројалице у функ-
цији развоја говора и говорног изра-
жавања. Наставници их не би треба-
ли гурати у страну јер су оне значајно
средство у развоју говора и говорног
изражавања, нарочито предшколаца
и ученика раног школског узраста.
Њихова употреба убрзава прелазак
из егоцентричног у социјализовани
говор, брже претвара активни у па-
сивни рјечник и доприноси развијању
правилног и логички повезаног говора.
Њихова
вриједност још је наглаше-
нија у опажању, обликовању, артику-
лацији и правилном изговарању гласо-
ва. У сваком случају, бројалице
треба раздвојити
од брзалица, руга-
лица и ређалица, јер се оне, мада су
доста сличне, суштински,
појмовно и
садржајно разликују.

Published

2020-01-28