ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА УЧЕНИКА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Authors

  • Славиша Јењић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1501055J

Abstract

Поред реализације циља и задата-
ка наставе природе и друштва, ва-
жан сегмент наставног рада јесте и
праћење и вредновање резултата рада
ученика. У раду се настоји објаснити
вредновање резултата рада ученика,
праћење њиховог постигнућа у наста-
ви природе и друштва, провјеравање
и коначно оцјењивање. Објашњено је
усмено и писмено провјеравање знања
ученика. Представљено је и неколи-
ко различитих задатака објективног
типа, те указано на предности и
слабости усменог и писменог вредно-
вања рада ученика. Сагледана је оцје-
на као средство мотивације ученика
за рад у настави природе и друштва.
Описано је текуће и завршно провје-
равање знања ученика, као и практич-
но провјеравање. Наведени су крите-
рији оцјењивања у настави природе и
друштва.

Published

2020-01-28