НЕКА ЗАКОНСКА РЈЕШЕЊА ОБРАЗОВАЊА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У БиХ

Authors

  • Слободан Наградић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1501065N

Abstract

Ситуација у сфери образовања,
као темељном садржају идентите-
та националних
мањина, је изнимно
значајна за утврђивање и евалуацију
друштеног положаја тих друштве-
них група у свим државама у којима
мањинске заједнице те етиологије и
провенијенције егзистирају, па тако и
у постдејтонској БиХ, а самим тим и
Републици
Српској. У раду је, на осно-
ви анализе скоро све легислативе која
акцептује и садржи норме и санкције
о правима припадника националних
мањина, а посебно оне о образовању,
показано да у дејтонски легализова-
ној БиХ не мањка законских прописа
о правима припадника мањинских ет-
ничких заједница, укључујући и тзв.
педагошку легислативу, да је она хар-
монизована са међународним инстру-
ментима (конвенције, повеље, декла-
рације, протоколи и сл.) за заштиту
људских права мањина,
али, како ау-
тор закључује, њихова дефицијен-
тост је у међусобној дисхармонији
и
непрецизности, из чега произлази кон-
фузија у имплементацији, а често и
непроводивост.

Published

2020-01-28