Kvalitet donošenja odluka učenika tokom rada u malim grupama: baždarenje KDO-MG skale

Authors

  • Goran Pljakić

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK13022029P

Abstract

U ovom radu autor se bavi konstruisanjem i baždarenjem instrumenta (KDO-MG skala) kojom se istražuju uverenja nastavnog kadra o kvalitetu donošenja odluka učenika tokom rada u malim grupama. U tu svrhu KDO-MG skala zadata je na uzorku od 126 nastavnika osnovnih i  srednjih škola na području opštine Aleksandrovac (Srbija). Izračunavanjem metrijskih karateristika utvrđeno je da KDO-MG skala zadovoljava kriterijum pouzdanosti, Takođe, Kolmorgorov-Smirnovim testom utvrđeno je da dobijeni rezulatati ne zadovoljavaju kriterijume normalnosti zakrivnljenosti distribucije, što znači da ova skala ne zadovoljava parametrijske kriterijume. Faktorskom analizom ajtemi KDO-MG skale svedeni su na četiri temeljnije, međusobno povezane, varijable koje smo imenovali kao: rješavanje problema, evaluacija mogućih rešenja, grupno odlučivanje i odlučivanje lidera.

Published

2020-06-02