ПЕДАГОГИЈА ПРЕД ИЗАЗОВИМА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Authors

  • Драго Бранковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1902007B

Abstract

Педагогија се посљедњих деце-
нија прошлог и првих овог вијека,
нашла пред изазовима нових ин-
формационих технологија. Ин-
формационе технологије су пос-
тепено захватиле све области
људског живота и стварала-
штва. Несумњив је њихов утицај
на техничко-технолошки, научни
и друштвени развој.
Цивилизација у цјелини нашла
се пред новим развојним токови-
ма у којима информационе техно-
логије и глобализација детерми-
нишу свеопште промјене. Као
посљедица крупних промјена и
брзог развоја, друштвену збиљу
захватила је свеопшта криза.
Криза је, разумљиво, захватила и
васпитање и образовање у свим
њиховим појавним облицима и са-
држајима. Бројни су изазови ин-
формационих технологија на које
још увијек педагогија не успијева
теоријски осмислити нити емпи-
ријски моделовати нове парадиг-
ме и изведбене моделе. У фокусу
интересовања већег броја свјет-
ских и наших савремених педагога
налазе се проблеми формирања
личног и националног идентите-
та нових (дигиталних) генераци-
ја, хуманизације и дехуманизације
личности, као и образовања у усло-
вима доминације информационих
технологија и виртуелне стварно-
сти.

Published

2020-06-02