АКЦИОНО ИСТРАЖИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА

Authors

  • Миленко Кундачина

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1902031K

Abstract

Аутор у раду третира мето-
долошка питања организације и
извођења акционог истражива-
ња. Саопштава стање у тој об-
ласти, упућује на ниво методоло-
шких приступа и предлаже кон-
кретне начине примјене акционог
истраживања образовно-васпит-
не праксе.
Разлоге за такав напор аутор
налази у потреби да наставници
истражују властиту професио-
налну праксу и објективније
вреднују свој образовно-васпитни
рад са сврхом самоунапређивања,
те да се у пројектној настави
приђе са више методолошко ос-
мишљених истраживачких пос-
тупака.

Published

2020-06-02