АСЕРТИВНОСТ НАСТАВНИКА У ФУНКЦИЈИ СПРЕЧАВАЊА АГРЕСИВНОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Authors

  • Славиша В. Јењић
  • Зоран М. Плаић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1902051J

Abstract

Многи изазови који се налазе
пред наставницима у савременом
друштву произилазе из настојања
да ученици савладају предвиђене
наставне садржаје. Наставници
своје стручно усавршавање усмје-
равају на методичке компетенци-
је, избор адекватних наставних
стратегија, па сходно томе и
васпитни рад са ученицима се на-
лази на другом мјесту.
Једно од многобројних питања
педагогије јесте и спречавање на-
сиља, агресије, конфликата.
Аутори у раду разматрају раз-
личите могућности понашања
наставника у односу на агресивно
понашање ученика. Констатова-
но је да се наставници према аг-
ресивним ученицима могу понаша-
ти на начин да се повлаче, однос-
но да у потпуности не примјећују
агресивне ученике, затим, да могу
и сами бити агресивни и на крају
заузети асертивно понашање.
Ближе се објашњава агресивност
ученика, као и само тумачење аг-
ресивности и асертивности. Ука-
зано је на лоше стране агресив-
ности, као и на могуће проблеме и
потешкоће у васпитном раду.
Назначене су посљедице свако-
дневних обавеза чланова породи-
це, дејство медија и друштва, и
њихова улога понашање ученика.
У контексту развијања асертив-
ности указано је на могућности и
потребу организовања асертив-
них тренинга.

Published

2020-06-02