РАЗЛИКЕ У СТАВОВИМА ПРЕМА ИНТЕРНЕТУ И ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА ВАСПИТАЧА И РОДИТЕЉА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Authors

  • Јелена Ж. Мићевић Карановић
  • Тања С. Бркљач
  • Србислава В. Павлов
  • Ангела Ј. Месарош Живков

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1902067M

Abstract

Основни циљ истраживања био
је утврдити значајност разлика у
коришћењу као и у ставовима пре-
ма интернету и друштвеним мре-
жама код васпитача и родитеља
деце предшколског узраста.
Основни метод је неексперимен-
талан – анкетно истраживање на
узорку.
Укупан узорак је чинило 228 испи-
таника од којих је 112 васпитача
и 116 родитеља. Узорак роди-
теља и васпитача је намеран и
пригодан, што одговара експло-
ративној природи овог истражи-
вања. Примењени инструмент је
модификована и скраћена верзија
упитника конструисаног у сврхе
ширег истраживачког пројекта
под називом Протективни фак-
тори и ресурси родитеља и вас-
питача у суочавању деце пред-
школског узраста са ризичним
утицајима дигиталних медија на
дечји психофизички развој. Доби-
јени резултати истраживања по-
казују да не постоје статисти-
чки значајне разлике у коришћењу
као ни у ставовима васпитача и
родитеља деце предшколског уз-
раста према интернету и дру-
штвеним мрежама.

Published

2020-06-02