ОМИЉЕНИ НАЧИНИ ИГРАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Authors

  • Весна Цолић Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
  • Тамара Радовановић Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2101095C

Abstract

Игра је не само најчешћа дечја активност, већ и активност ко-
јом дете упознаје себе и своју околину и на њу делује. Играчке су сред-
ство деловања детета, које доприноси његовом упознавању и разуме-
вању себе и своје околине. Циљ истраживања је био да се утврди које
су најомиљеније играчке деце, као и на које начине се она њима играју.
Узорак истраживања је чинило 120 деце, по 40 од 4, 5 и 6 година, уз
подједнаку заступљеност девојчица и дечака. Коришћена је метода
интервјуа. Резултати истраживања показују да су код деце омиљене
савремене играчке, али и неке традиционалне, очигледан је и утицај
медија, пре свега, цртаних филмова. Када је реч о начинима играња, из
дечјих описа се може видети да играчке најчешће условљавају начине
играња. Због изузетног значаја игре и играчака у дечјем животу и раз-
воју, аутори сматрају да би требало да се поклони много више пажње
како избору играчака, тако и дечијем искуству играња.

Published

2021-11-15