КОМПЕТЕНТНОСТ БУДУЋИХ УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МЕТОДИЧКИХ ПОСТУПАКА У ПРОЦЕСИМА АКТИВНОГ УЧЕЊА У НАСТАВИ

Authors

  • Славиша Јењић
  • Драго Бранковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2102009J

Abstract

У фокусу интересовања савремених педагога у првим деценија- ма овог вијека налазе се сложени проблеми формирања и развијања компетенција наставника за извођење васпитно-образовног процеса. Поред општих, у курикулумима учитељских студија, дефинишу се и професионалне (педагошке, психолошке, дидактичке, методичке, пред- метно-стручне) компетенције. У раду су презентована новија тео- ријско-методолошка сазнања о формирању методичких компетенција и резултати емпиријског истраживања компетентности будућих учи- теља за извођење методичких поступака у процесу активног учења у настави. С тим у вези, за реализовано истраживање постављен je циљ како би се утврдио ниво формираности компетенција за извођење методичких поступака, те утврђивање веза и односа између посту- пака у три подручја методичких поступака. Истраживање је прове- дено на узорку од 126 студента учитељског студија (одслушани сви предмети из посљедњег семестра) из Бање Луке, Сомбора и Бијељине. Резултати истраживања показују нивое формираности методичких компетенција на завршетку учитељског студија. Према резултати- ма истраживaња, будући учитељи имају (прва хипотеза) висок ниво формираних методичких компетенција, те постоји (друга хипотеза) значајна повезаност између препаративних, изведбено-акционих и ве- рификативних методичких поступака. Истраживање је указало на потребу и могућности преиспитивањa постојећих курикулума учи- тељских студија.

Downloads

Published

2022-07-06