ИСТРАЖИВАЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТУДЕНАТА МАСТЕР СТУДИЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Authors

  • Дијана Вучковић Филозофски факултет у Никшићу Универзитета Црне Горе

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2202009V

Abstract

Мастер теза први је обимнији истраживачки рад који се у склопу формалног образовања реализује у циљу окончања другог циклуса студија. Студенти мас- тер студија на Универзитету Црне Горе у посљедњем семестру реализују ис- траживање у функцији израде мастер тезе. Циљ овог рада је да се на основу емпиријског истраживања процијене истраживачке компетенције студената предшколског васпитања и образовања, којима методика васпитно-образо- вног рада представља предмет базичне струке. За реализацију истраживања неопходне су компетенције из методологије научноистраживачког рада, уз подразумијевану оспособљеност у области уже струке. У овом истраживању примијењена је комбинована (квалитативна и квантитативна) методологија. Пошли смо од сљедећег истраживачког питања: Које истраживачке компе- тенције и у којој мјери су усвојене код студената мастер студија предшколског васпитања и образовања? Питање је операционализовано за потребе креирања упитника који су попунили студенти (n = 33) и фокус-групних интервјуа у који- ма су учествовали њихови наставници-ментори (n = 11). Упитник је испитани- цима достављен у електронској форми и резултати су статистички обрађени. Тонски записи фокус-групних интервјуа су транскрибовани, а затим тематски обрађени аналогно подацима добијеним упитником. Испитаници из подузорка ментора указују на потешкоће у разумијевању већине методолошких елемена- та, а нарочито се истиче непознавање: израде прегледа релевантне литерату- ре, постављања хипотеза и описа метода и поступака истраживања. С друге стране, студентски респонденти испољавају самопоуздање и самопроцјењују да су методолошки компетентни. Узимајући у обзир искуствени фактор – који за овакву тему има нарочиту релевантност – сматрамо да је рад на усвајању истраживачких компетенција наших испитаника тек на почетку, те да је раз- вој методолошке компетентности потребно систематично и поступно плани- рати кроз низ предмета, а почевши од прве године студија.

Downloads

Published

2023-06-15