КОМПЕТЕНТНОСТ БУДУЋИХ УЧИТЕЉА ЗА САДРЖАЈЕ УЧЕЊА У НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Authors

  • Драго Бранковић Академија наука и умјетности Републике Српске
  • Славиша Јењић Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2202065B

Abstract

У савременој педагошкој и методичкој литератури посљедњих деценија воде се нaучнокритичке расправе о формирању и развијању (идентификација и класификација) општих професионалних компетенција наставника. У мањем броју радова објављенe су и расправе о компетенцијама које се формирају у оквиру курикулума мултидисциплинарног учитељског студија. У овом раду презентована су новија теоријска сазнања о методичким компетенцијама и резултати емпиријског истраживања о компетентности будућих учитеља за садржаје учења у разредној настави. Емпиријско истраживање проведено је на узорку од 101 студента учитељских студија (Бања Лука, Бијељина, Бео- град, Нови Пазар, Вршац). Истраживање је проведено електронским путем (креиран је онлајн упитник). Циљ истраживања дефинисан је као сагледавање самопроцјена студената о њиховој компетентности за садржаје учења (про- грамски садржаји) у разредној настави основне школе. Резултати истражи- вања показују да постоје разлике у познавању садржаја учења, да не постоји статистичка значајност између успјеха у средњој школи и познавања садр- жаја учења, али да постоји значајна веза између година студија и познавања садржаја учења у разредној настави.

Downloads

Published

2023-06-15