ИНТЕРКУЛТУРАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ИЗМЕЂУ ОСМАНСКОГ ЦАРСТВА И АУСТРОУГАРСКЕ МОНАРХИЈЕ

Authors

  • Немања Вукановић Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2202107V

Abstract

Иако се појам интеркултурализма јавио прије педесетак година, његови прин- ципи могу се проучавати на било ком мјесту гдје се укрштају различите кул- туре. Босна и Херцеговина одувијек је била мјесто различитих култура, неких устаљених и неких у транзицији. Аутор се у раду бави питањима интеркулту- ралног образовања посматраног у контексту образовних тенденција и дина- мизама, културних и демографских обиљежја народа, те политичких утицаја на подручју Босне и Херцеговине између Османског царства и Аустроугар- ске монархије. Циљ истраживања је да се истраже друштвене околности и специфичности образовања у посљедњим годинама владавине Османског царства и првим годинама владавине Аустроугарске монархије, те да се на ос- нову тога утврди присуство интеркултуралног образовања на подручју Босне и Херцеговине. Проучавајући релевантне изворе и литературу, аутор је дошао до закључка да упркос јасно изнесеном циљу новоформираних аустроугарских власти, живот у условима неприхватања културних и других различитости није могао подстицати интеркултуралну осјетљивост. Интенционално и тенденционално урушавање културе, вјере и нације народа Босне и Херцегови- не није ишло у прилог изградњи интеркултуралног идентитета.

Downloads

Published

2023-06-15