ИСТРАЖИВАЊИМА КА УНАПРЕЂЕЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ И ШКОЛСКЕ ПРАКСЕ

Authors

  • Сања Живановић Медицински факултет Фоча Универзитета у Источном Сарајеву
  • Слађана Владичић ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2202151Z

Abstract

Савремено друштво 21. вијека намеће потребу цјелокупном васпитно-образов- ном систему за промјенама, свакодневним преиспитивањима, унапређењем и цјеложивотним образовањем оних који у оквиру њега дјелују и учествују у раз- воју, васпитању и образовању дјеце и младих. Истраживање васпитно-обра- зовне праксе један је од начина унапређења исте, али и стручног усавршавања, било да су у питању стручни сарадници, васпитачи у предшколским установама или учитељи и наставници у школама. Сигурни смо да је велики број просвјетних радника који уоче одређени проблем или постављају различита питања у сва- кодневној пракси. Поуздане одговоре на иста могу добити управо реализацијом одређених врста истраживања, а специфичности предшколске и школске сре- дине погодна су изворишта истраживачких питања и проблема. Стога је циљ овог рада приказати везу између професионалог развоја и истраживачког рада који се може примијенити у предшколској и школској средини, а посредством добијених резултата утицати на адекватне промјене и унапређење праксе, али и промјене личне филозофије васпитања и образовања. Методом теоријске ана- лизе представљене су поједине врсте истраживања и њихове специфичности, предметно-истраживачке идеје, а вриједност рада највише се огледа у мотива- цији и упознавању васпитача, учитеља, наставника и других актера предшкол- ске и школске праксе са истраживачким подручјем рада, које вишеструко утиче на унапређење свих осталих подручја рада практичара.

Downloads

Published

2023-06-15