КРИТЕРИЈУМИ ВАСПИТАЧА ПРИЛИКОМ ИЗБОРА ТЕКСТОВА КОЈИ СУ У ФУНКЦИЈИ УСВАЈАЊА МАТЕМАТИЧКИХ САДРЖАЈА

Authors

  • Наташа Скакавац Филозофски факултет у Никшићу
  • Милица Драшковић Филозофски факултет у Никшићу

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2202173S

Abstract

Активности које се са дјецом реализују у вртићима спроводе се кроз центре интересовања. Број центара у којима дјеца могу да бораве у току дана је раз- личит и зависи од циљева предвиђених за реализацију, као и од садржаја које су васпитачи/васпитачице осмислили/осмислиле. У оквиру ових центара су и центар за језик, као и за математику. Кроз њих дјеца усвајају основне језичке и математичке садржаје. На овом узрасту не постоје предложени текстови, као ни јасно дефинисани критеријуми за избор текстова који ће се читати, већ васпитачи имају потпуну слободу при избору текстова. Циљ нашег истра- живања био је утврђивање критеријума на основу којих васпитачи врше из- бор текстова који су у функцији усвајања почетних математичких садржаја. Истраживање је квантитативног типа и као инструмент смо користили анкетни упитник са питањима отвореног и затвореног типа. Анкетирањем је обухваћен узорак од 90 васпитача који су попунили онлајн верзију упитника. Резултати истраживања показују нам да су критеријуми за избор текстова разноврсни и да зависе од личних афинитета васпитача. Препоруке након овог истраживања односиле би се на дефинисање јасних критеријума којима би се васпитачи водили приликом избора текстова који су у функцији усвајања почетних математичких садржаја.

Downloads

Published

2023-06-15