SOCIJALNI RAD U SISTEMIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U BOSNI I HERCEGOVINI

Authors

  • Andrea Rakanović Radonjić

DOI:

https://doi.org/10.7251/POL1611217R

Abstract

Zdravstveni sistemi u Bosni i Hercegovini nalaze se pred izazovom
kako uspješno vršiti funkciju ostvarivanja zdravstvene zaštite i kako u
uslovima osiromašenja pružiti kvalitetne zdravstvene usluge, te brinuti o
očuvanju i unaprijeđenju zdravlja stanovništva. Socijalni rad posredstvom
socijalnih radnika kao profesionalaca u sistemu zdravstvene zaštite je na
udaru, jer su profesionalci osnovni resurs za funkcionisanje sistema.
Očekivano je da socijalni rad u zdravstvenom sistemu zauzima značajno
mjesto, te da je uloga socijalnog radnika u zdravstvenim sistemima Bosne i
Hercegovine velika i jasno definisana. U radu su predstavljeni rezultati
istraživanja koje je sprovedeno na području cijele Bosne i Hercegovine.
Populaciju su činile zdravstvene ustanove sa sva tri nivoa zdravstvene
zaštite koje zapošljavaju socijalne radnike, dok je uzorak bio ukupan broj
zaposlenih socijalnih radnika u sistemima zdravstvene zaštite u Bosni i
Hercegovini. Tokom istraživanja korištena je metoda ispitivanja, tehnika
anketni upitnik posebno kreiran za ovu namjenu. Rezultati istraživanja su
pokazali da se socijalnom radu u sistemima zdravstvene zaštite ne pridaje
dovoljan značaj, te da se socijalni rad ne posmatra kao bitan faktor u
postizanju i održavanju zdravlja kao fizičkog, zdravstvenog i socijalnog
blagostanja. Socijalni radnik kao profesionalac je marginalizovan. Veliki
broj ustanova zdravstvene zaštite nemaju zaposlene socijalne radnike što
upućuje na činjenicu da sistemi zdravstvene zaštite nisu prepoznali značaj
socijalnog rada kao profesije u očuvanju i unaprijeđenju zdravlja. Socijalni
radnici ne promovišu socijalni rad u zdravstvenom sistemu niti uvode nove
usluge u socijalnom radu u zdravstvenim sistemima.

Published

2017-03-17

Issue

Section

Чланци