ЈЕДНА ОБИЧНА СРПСКА СУДБИНА, КРСТОНОСНА И ВЕНЦЕНОСНА

Authors

  • Ксенија Ј. Кончаревић

DOI:

https://doi.org/10.7251/PNSJK1908043K

Abstract

Тумачење наслова Михаиловићевог романа Петријин венац може послу-
жити као пример специфичног односа између основног (денотативног) и пре-
несених (конотативних) значења која се преплићу у делу и у његовим сижејним
и идејним линијама. Реч из наслова асоцира неколико планова значења у раз-
ним културолошким контекстима, којима кореспондира наслов и сам текст ро-
мана. У раду се заснива методички приступ полисемији лексеме венац из насло-
ва романа, при чему се инсистира на симболичкој вишепланости наслова.

Published

2019-10-15

Issue

Section

Чланци