НИШКИ ОСНОВНОШКОЛЦИ И СРЕДЊОШКОЛЦИ ИЗМЕЂУ ЋИРИЛИЦЕ И ЛАТИНИЦЕ

Authors

  • Александар М. Новаковић
  • Јелена Стошић

DOI:

https://doi.org/10.7251/PNSJK1908131N

Abstract

Место ћирилице и латинице, односно њихов међусобни однос у српском
језику постаје актуелан са развојем информационо-комуникационих техноло-
гија, за које се неретко тврди да фаворизују латиничко писмо. Стога се природ-
но поставља питање места ћирилице у савременом српском језику, с обзиром
на растуће изазове у XXI веку и повећану употребу латинице. Резултати спро-
ведене анкете посведочили су да ученици у различитим приликама користе
два писма. Ћириличко писмо користе у формалној комуникацији, док лати-
ничко употребљавају у неформалној комуникацији. Међутим, њена употреба у
неформалној комуникацији одражава се на промену начина размишљања и
читања, с обзиром на то да речи које се могу дешифровати и ћириличким и
латиничким кодом, у већини случајева читају користећи латинички код. Из
тога разлога се као најадекватније решење за очување ћирилице јавља повећа-
ње броја часова наставе српског језика и књижевности и свакодневно указива-
ње на штетност коју неконтролисана употреба латинице може имати на наше
традиционално писмо у перспективи.

Published

2019-10-15

Issue

Section

Чланци