АНАЛИЗА ПЈЕСМЕ МОЈА ОТАЏБИНА АЛЕКСЕ ШАНТИЋА У СВЈЕТЛУ ВАСПИТНИХ НАСТАВНИХ ЦИЉЕВА

Authors

  • Александар М. Матерић

DOI:

https://doi.org/10.7251/PNSJK1908141M

Abstract

Рад репрезентује једну обрађену наставну јединицу из сфере књижевно-
сти, Шантићеву родољубиву пјесму Моја отаџбина. Будући да је обрада пјесме
била усмјерена на њене идејне аспекте, рад првенствено доноси интерпрета-
тивне стратегије и резултате у вези са васпитним циљевима часа. Говорећи о
васпитним циљевима, у центар пажње биће стављене реакције и активност уче-
ника, односно наставне методе којима се желио произвести одговарајући ефе-
кат битан за реализовање функционалног васпитног циља. Шире гледано, пи-
шући о резултатима обраде ове пјесме, изнијеће се и размишљања о интерпре-
тативним стратегијама у оквиру наставе књижевности и о начинима како да се
устроји стратегија и васпитни континуитет интерпретација наставних једини-
ца из области књижевности.

Published

2019-10-15

Issue

Section

Чланци