KARAKTERISTIKE LIČNOSTI ZAPOSLENIH I ZADOVOLJSTVO POSLOM

Authors

  • Biljana Mirković
  • Đorđe Čekrlija

DOI:

https://doi.org/10.7251/RAD1622013M

Abstract

Cilj ovog istraživanja je bio: prvo, utvrditi predikitivnu vrijednost Petofaktorskog modela ličnosti za ukupno zadovoljstvo poslom i devet aspekata zadovoljstva poslom mjerenih Skalom zadovoljstva poslom (Job Satisfaction Survey), i drugo, utvrditi da li postoje značajne razlike u ukupnom zadovoljstvu poslom i devet aspekata zadovoljstva poslom zaposlenih koji se razlikuju prema demografskim obilježjima: pol, starost, nivo obrazovanja i dužina radnog staža. Uzorak ispitanika su činili zaposleni u proizvodnji, zdravstvu, prosvjeti, bankarstvu, trgovini i javnoj administraciji u Banja Luci, ukupno njih 332. U obradi podataka je korištena regresiona analiza, multivarijantna analiza varijanse, LSD test i Mann–Whitney U test. Kao značajan prediktor ukupnog zadovoljstva poslom izdvojio se neuroticizam, dok su se kao značajni prediktori zadovoljstva pojedinim aspektima posla izdvojili: ekstraverzija i prijatnost za aspekt saradnici, savjesnost za aspekt priroda posla i neuroticizam za aspekte plata, priroda posla i komunikacija. Pol pravi značajnu razliku u ukupnom zadovoljstvu poslom, zadovoljstvu platom, napredovanjem, beneficijama, nagrađivanjem i komunikacijom. Starost pravi značajnu razliku u ukupnom zadovoljstvu poslom, zadovoljstvu napredovanjem i nagrađivanjem. Nivo obrazovanja pravi značajnu razliku u zadovoljstvu rukovođenjem i prirodom posla. Dužina radnog staža pravi značajnu razliku u zadovoljstvu napredovanjem i nagrađivanjem. Dobijeni rezultati imaju značajne implikacije za selekcijske postupke i praksu upravljanja ljudskim resursima.

Published

2016-04-06

Issue

Section

Чланци