ПОЛОЖАЈ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У РУМУНИЈИ

Authors

  • Иван М. Стојановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/FIN1921193S

Abstract

У раду се кроз интердисциплинарни приступ и кроз два
поглавља, разматра историјски и савремени положај српске на-
ционалне заједнице (мањине) на територији данашње Румуније.
Полази се од општих историјских прилика и временских раз-
добља (од најранијег средњовековног до савременог периода) у
којима Срби живе на овом простору. Одговара се на питања како
је српска заједница услед многих промена, државних и поли-
тичких уређења, различитих фаза интеграција (адаптација,
акултурација, асимилација) успела да заслугом многих својих
сународника дâ велики допринос друштву и опстане до данас,
када важи за једну од најорганизованијих заједница ван матичне
државе. У другом поглављу разматра се демографска слика,
вероисповест и црквена организација, језик и школство, кул-
турна баштина и живот, као и политичко деловање.

Published

2020-06-15

Issue

Section

Чланци