НЕКЕ ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У КОМБИНОВАНИМ ОДЈЕЉЕЊИМА

Authors

  • Желимир Ж. Драгић
  • Славиша В. Јењић

DOI:

https://doi.org/10.7251/FIN1921269D

Abstract

Комбинована одјељења представљају одјељења састав-
љена од два или више разреда са којима у исто вријеме ради је-
дан учитељ. Организација рада у оваквим одјељењима тешка je
и сложена, од припремања до евалуације. У мањим насељима
или селима организује се овакав наставни рад, првенствено због
малог броја ученика у одјељењима. У овом раду указано је на
неке дидактичко-методичке карактеристике наставног рада у
оваквим одјељењима. Односе се на одређене методичке захтјеве
или правила којих се треба придржавати, оптерећење ученика у
складу са распоредом часова, као и на реализацију садржаја раз-
редне наставе у комбинованим одјељењима. Поред тога, аутори
у раду указују на предности диференцијације и индивидуализа-
ције наставе у комбинованим одјељењима, као и на социјализа-
цију ученика у овако организованој настави.

Published

2020-06-15

Issue

Section

Чланци