ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИДЕЈЕ: КОСОВО КАО ПРЕДМЕТ ИЗВЕШТАВАЊА ШТАМПЕ НА ПРОСТОРУ ДАНАШЊЕ ХРВАТСКЕ 1835–1918. ГОДИНЕ

Authors

  • Урош Д. Микетић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022037M

Abstract

Рад указује на развој југословенске идеје на терито- рији данашње Хрватске 1835–1918. Заснован је, превас- ходно, на критичкој анализи штампе хрватске провенијен- ције у датом периоду, тачније чланака у којима се помиње Косово. Оно се више посматра као митски (историјски) сим- бол јужнословенских народа него што се, пак, анализирају и тумаче историјски догађаји на том подручју кроз прошлост. То и не чуди ако имамо у виду актуелност југословенске иде- је на просторима данашње Хрватске кроз XIX век и прве де- ценије наредног. Након 1918. Косово убрзано нестаје из ви- докруга хрватске штампе, која се у новим политичким окол- ностима фокусирала на српско-хрватски сукоб, а, сходно томе, југословенска идеја није више деловала привлачно као раније.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

Историја