ИДЕАЛНА СФЕРА И СЛОЈЕВИТА СТРУКТУРА БИТКА: ОНТОЛОШКИ СТАТУС МОРАЛНИХ ВРИЈЕДНОСТИ У ФИЛОЗОФИЈИ НИКОЛАЈА ХАРТМАНА

Authors

  • Горан Ј. Стојановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022181S

Abstract

Питање постојања моралних вриједности јесте онтоло-

шко. Да би етика оправдала своје морално суђење, она се претходно мора онтолошки утемељити. Овај рад анализира онтолошки статус идеалне сфере и моралних вриједности у слојевитој изградњи битка у дјелу Николаја Хартмана. Хар- тманов мисаони пут полази од спознаје бића као таквог, пре- лази на одређење битка и његових манифестација, обавља категоријалну анализу те излаже специфичност онтичких слојева. Метафизиком спознаје жели показати да је могућа спознаја трансцендентног битка. Нова онтологија ослобо- ђена грешака старе, битак ће видјети у пуној комплексности анализом категорија и изградњом слојева. Битак je гене- рално биће и одређује се с обзиром на његове аспекте (мо- дусe, начинe и модалитетe). Категорије схвата као најоп- штије реалне конститутивне принципе и дијели их у три групе: модалне категорије, фундаменталне категорије и спе- цијалне категорије слојева (анорганског, органског, душев- ног и духовног). Пошто онтологију сматра истовјетну с фи- лозофијом, предмет етика спецификује само један онтички слој – идеалну сферу и моралне вриједности. Положај вриједности може се разумјети једино у контексту цјелокуп- ног онтолошког система слојевите структуре битка. Човјек је разапет између царства реалних бића и царства идеалних вриједности. Идеални битак налази се као основа у реалном, али се у њему потпуно не исцрпљује. Вриједности спозна- јемо емоцијама и можемо им приступити објективно и субјективно. Да би вриједностима дао структуру, Хартман уводи два обрнуто пропорционална закона: закон вриједносне ја- чине и закон вриједносне висине. Хартману припада заслуга што враћа онтологију на велика врата у филозофију у вре- мену краја метафизике. Можемо рећи да Хартманова мисао садржи своје антиномије, али да је број њених позитивних и поучних елемената далеко већи и значајнији.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

Филозофија